دلخسته خدا خدا خدا میکردم

یکماه برای تو دعا میکردم

هر جمعه ی ماه رمضانی که گذشت 

تا وقت اذان تو را صدا میکردم

سی روز به عشق دیدنت آقاجان 

من روزه خود به اشک وا میکردم 

در هر شب قدر وقت احیاء ارباب 

با یاد شما یاد و صفا میکردم

ای کاش نماز عید فطر خود را

در پشت سر تو اقتدا میکردم

افسوس چنین نشد و من فهمیدم 

یکماه برای خود دعا میکردم